Czy adwokat może kłamać?

Adwokat świadcząc usługi prawne, wykonuje sporo czynności związanych z obsługą prawną swoich petentów. Czynnością, która zazwyczaj kojarzy nam się z wykonywaniem zawodu adwokata, jest występowanie jako pełnomocnik w sądzie. Poprzez to adwokat może występować w imieniu swojego klienta przed sądami wszystkich instancji oraz orzekającymi we wszystkich typach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a również gospodarczymi oraz penitencjarnymi.

Celem postępowania sądowego jest poznanie faktów sprawy, to oznacza tego, co się stało albo zachodzi w rzeczywistości, zjawiska, zdarzenia, konkretnego stanu rzeczy. Wyjątkowo ważne jest poznanie wydarzeń lub postępowań, z którymi regulacje prawne łączą konkretne skutki prawne. W zgodzie z zasadą prawdy materialnej wszyscy współuczestnicy postępowania muszą składać zeznania prawdziwe, tj. przekazywać odpowiedzi o okolicznościach sprawy zgodnych z faktycznym stanem rzeczy, bez zatajania posiadanych informacji. W swojej istocie instytucja obrony nie oznacza obowiązku obiektywizmu, ale obowiązek podejmowania działań tylko i wyłącznie w interesie reprezentowanej strony. Jednak na bazie przepisów prawa a także zasad etyki adwokackiej należy stwierdzić, że adwokat nie ma prawa do używania kłamstwa. Takiego prawa nie przypisuje mu jakakolwiek ustawa.

Czy jeżeli Klient kłamie adwokat może odstąpić od obrony?

Zawsze, kiedy adwokat zobaczy, iż jego petent zataja coś w określonej sprawie i w związku z tym chce okłamać sąd, wolno mu zrezygnować i jednocześnie odmówić obrony takiej osobie. Prawi adwokaci, którzy cenią swoją profesję oraz chcą zostać w porządku wedle prawa, często decydują się na taki krok. Niestety w obecnych czasach sytuacje, w których klienci starają się coś zataić bywają dość często. Oczywiście powinnością adwokata jest bronienie winnego, lecz przy zachowaniu pewnych zasad. Adwokat w tej sytuacji dąży do zmniejszenia kary, a nie całkowitego jej skasowania.

Co grozi adwokatowi za kłamanie?

Adwokat, wykonujący własny zawód, ma prawo do wolności słowa i pisma, natomiast w granicach prawa a także obiektywnej potrzeby. Jeśli przekroczy te granice, ponosi z kolei odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną. Nauka a także orzecznictwo zgodnie uważają, iż obrońca nie powinien mówić nieprawdy w interesie własnego petenta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności karnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki bądź godności zawodu czy też za naruszenie swych obowiązków zawodowych.
Typy kary dyscyplinarnych, które może ponieść adwokat za szerzenie nieprawdy to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara finansowa,
  • zawieszenie w obowiązkach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
  • wydalenie z adwokatury.

Wiarygodność wykonywania zawodu adwokata to niezmiernie kluczowy aspekt, z tego powodu adwokatowi zakazuje się kłamać a za nieprzestrzeganie tej zasady może ponieść duże konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy

Agata

Agata

Top